Offside (PG)

Comedy 88 March 23, 2007
Jafar Panahi Sima Mobarak-Shahi, Shayesteh Irani, Ayda Sadeqi, Golnaz Farmani, Mahnaz Zabihi, Nazanin Sediq-zadeh, Melika Shafahi, Safdar Samandar, Mohammad Kheir-abadi, Masoud Kheymeh-kabood Jafar Panahi, Shadmehr Rastin Jafar Panahi Sony Pictures Classics